Rewolucja śmieciowa w pytaniach i odpowiedziach

W celu wyjaśnienia  oraz dostarczenia wszelkich informacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podejmujemy szereg działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Krzeszowice. Powyższe realizujemy z wykorzystaniem lokalnej prasy, oficjalnych stron internetowych urzędu, poprzez tworzenie i  kolportaż informatorów, prowadzenie akcji informacyjnej w trakcie zebrań sołeckich oraz wydarzeń  kulturalnych organizowanych na terenie gminy.  Ponadto , pracownicy komórek organizacyjnych urzędu, za pośrednictwem których jest realizowany nowy system gospodarowania odpadami tj. Referat Podatkowy oraz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – na bieżąco udzielają wszystkim zainteresowanym wszelkich informacji.

Staramy się, aby kampania informacyjna w przedmiotowym zakresie była jak najlepsza oraz skuteczna w działaniach.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na  najczęściej zadawane pytania.

 

N A J CZ Ę Ś C I E J    Z A D A W A N E    P Y T A N I A

 

1. Na czym polega znowelizowana ustawa "O utrzymaniu porządku w gminach"?

Zasadniczą zmianą w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będzie przejęcie przez gminy „własności” odpadów, a więc obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości, w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

 2. Czemu ma służyć nowa ustawa?

Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma na celu:

1.     Przekazanie władztwa nad odpadami komunalnymi gminom;

2.     Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

3.     Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i odzysku określonych frakcji z odpadów komunalnych, zgodnie z wymogami w niej określonymi;

4.     Zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowisku, w tym odpadów ulegających biodegradacji;

5.     Zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów;

6.     Wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów – tzw. „DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI” oraz palenie odpadów w paleniskach domowych;

7.     Monitoring postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych;

8.     Zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikający z niewłaściwego postępowania przy gromadzeniu, odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych;

9.     Uniknięcie potencjalnych kar za nie przeprowadzenie reformy i brak wdrożeń zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

3. Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami?

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować w gminie Krzeszowice od 01 lipca 2013 r.

 

4. Kogo dotyczą zmiany?

Zmiany obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne czyli takie, jakie powstają w gospodarstwach domowych.

 

5. Co to jest nieruchomość niezamieszkała?

 

Nieruchomość niezamieszkała, to nieruchomość, która powstała na inne cele niż mieszkalne. Do takich nieruchomości należy zaliczyć obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe, handlowe, usługowe, zakłady przemysłowe, kopalnie, szpitale, hotele, obiekty gastronomiczne itp. Powyższe nie dotyczy budynków mieszkalnych, czasowo niezamieszkałych.

 

6. Czy aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych po 30 czerwca 2013 r. same stracą ważność?

 

Aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych, które mogą funkcjonować do 30 czerwca 2013 r., po tym terminie nie będą wykonalne z uwagi na obowiązujące od 1 lipca 2013 r. nowe regulacje prawne. Nie ma potrzeby rozwiązywania dotychczasowych umów. Osoby, które jednak będą chciały to uczynić muszą to zrobić zgodnie z zasadami i w trybie, określonymi indywidualnie w umowach, jakie mają podpisane z przedsiębiorcą, który świadczy dla nich daną usługę.

 

7. Jakie będą koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe, w związku z nową gospodarką odpadami?

 

To, ile zapłaci jedno gospodarstwo domowe w gminie Krzeszowice będzie zależało od liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 – 13 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, w przypadku zbierania i oddawania odpadów bez segregacji

 lub

– 8 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy śmieci będą zbierane i oddawane w sposób selektywny.

 

 8. Za co zapłacimy?

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu, obejmujące przede wszystkim odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a także utworzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz obsługę administracyjną systemu. W ramach ponoszonej opłaty będą odbierane wszystkie wytworzone odpady komunalne, bez limitu, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym, z wyłączeniem odpadów budowlano-remontowych w ilości 0,5 Mg/rok z terenu nieruchomości zamieszkałej,.

 

 9. Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku?

 

Tak, w przypadku, gdy oszacowane wpływy z opłat nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu. Wtedy powinno się podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

 

 10. Co stanowić będzie podstawę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

 

Podstawą będzie deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości.

 

11. A co jeśli w gospodarstwie zameldowanych jest pięć osób, a mieszkają trzy?

Opłatę wyliczamy dla liczby osób rzeczywiście przebywających na terenie danej nieruchomości, czyli we wskazanym przypadku dla 3 osób.

 

Wzory deklaracji gmina roześle w II kwartale br. za pośrednictwem roznosicieli, tak, jak co roku nakazy podatkowe. Deklarację będzie też można pobrać z internetowej strony gminy bądź bezpośrednio w siedziby urzędu. Obowiązek terminowego złożenia deklaracji leży po stronie właściciela nieruchomości i w żaden sposób nie jest uzależniony od terminu otrzymania wzoru deklaracji z Urzędu Miejskiego. W momencie składania deklaracji nie są wymagane żadne dokumenty potwierdzające liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, jednakże należy być świadomym odpowiedzialności karnej, wynikającej z przepisów Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań. W przypadku wystąpienia wątpliwości i wszczęcia postepowania administracyjnego gmina może zażądać dokumentu potwierdzającego rzeczywistą ilość osób objętych odbiorem odpadów komunalnych.

Osoby zainteresowane będą miały możliwość konsultacji w Referacie Podatkowym tut. Urzędu przed złożeniem swojej deklaracji.

 

12. Kiedy należy złożyć deklarację?

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2013 roku, będzie obowiązywać ona od 01 lipca 2013 r.

W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych, gdy ulegnie zmianie stawka opłaty lub zaistnieją inne okoliczności mające wpływ na wysokość pierwotnie zadeklarowanej wysokości opłaty, należy złożyć nową lub kolejną deklarację w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

Obowiązek terminowego złożenia deklaracji leży po stronie właściciela nieruchomości i w żaden sposób nie jest uzależniony od terminu otrzymania wzoru deklaracji z Urzędu Miejskiego.

 

13. Gdzie należy złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, składa pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r., osobiście na Dzienniku Podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 lub przesyła za potwierdzeniem odbioru na adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice. Osoby zainteresowane, przed złożeniem deklaracji, mogą skorzystać z konsultacji w Referacie Podatkowym tut. Urzędu. Deklarację należy złożyć w terminie  do 30 czerwca 2013 roku i będzie ona wiążąca do czasu zaistnienia ewentualnych zmian w zakresie umieszczonych w niej danych.

Kolejne deklaracje należy złożyć w terminie:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (dotyczy osób, które nie składały deklaracji w pierwszym terminie),

- 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość zadeklarowanej uprzednio wysokości w/w opłaty,

- 14 dni od zmiany miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości lub zmiany siedziby.

Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność pozostawienia sobie kserokopii składanej deklaracji.

 

14. Jakie będą konsekwencje w przypadku nie złożenia obowiązkowej deklaracji?

W przypadku nie złożenia deklaracji, złożenia deklaracji wadliwej, czyli z błędami w treści, lub też w przypadku nie uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa. Burmistrz wyda stosowną decyzję o wysokości opłaty lub wysokości zaległości z tytułu opłaty.

Deklaracja stanowić będzie również podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

15. Dlaczego za nieposortowane śmieci zapłacimy więcej?

Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako zmieszane i powiadamia o tym gminę. Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny są niższe.

 

16. Z czego wynika niższa stawka opłaty dla selekcjonujących odpady?

Obowiązek zróżnicowania wysokości opłat przy selektywnej zbiórce i w przypadku jej braku wynika wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina jest obowiązana osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych; osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczyć masę odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W tym celu ustala się stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selekcji odpadów. Zgodnie z przyjętą uchwałą nr XXVI/286/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty obowiązująca stawka przy selektywnej zbiórce jest niższa.

 

17. Co się stanie, jeżeli ktoś zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?

Wtedy, na podstawie decyzji, Burmistrz podwyższy opłatę. Informacja o nierzetelnym segregowaniu lub jego braku będzie przekazywana przez przedsiębiorcę odbierającego odpady bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

 

18. Co oznacza selektywna zbiórka?

Selektywna zbiórka oznacza selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym opakowań ulegających biodegradacji do specjalnie oznakowanych pojemników i worków, z podziałem na rodzaj zbieranej frakcji. Ponadto konieczne jest  selektywne gromadzenie i zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, takich, jak:

a)    Odpady wielkogabarytowe, opony – odbiór 2 razy w roku podczas organizowanych akcji i na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);

b)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór 2 razy w roku podczas organizowanych akcji i na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

c)    przeterminowane leki – odbiór w wytypowanych aptekach i na bieżąco w PSZOK;

d)    zużyte baterie i akumulatory – odbiór w wytypowanych placówkach oświatowych, handlowych, obiektach użyteczności publicznej i  na bieżąco w PSZOK;

e)    odpady remontowo-budowlane – odbiór w ilości do 0,5 Mg/rok na nieruchomość w PSZOK.

 

19. Jakie zasady w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła” obowiązują w gminie Krzeszowice?   (nieaktualne!!!)  aktualne zasady segregacji -->> TUTAJ

W odpowiednich pojemnikach lub workach, odrębnych dla każdej frakcji, należy zbierać następujące frakcje odpadów komunalnych:

- pojemnik/worek koloru brązowego: odpady biodegradowalne  w tym zielone (czyli żywność, części drzew, krzewów itp.);

- pojemnik/worek koloru niebieskiego: papier i tekturę;

- pojemnik/worek biały lub zielony szkło, w tym oddzielnie szkło bezbarwne i kolorowe;

- pojemnik/worek żółty: tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi;

- pojemnik/worek czerwony: metal;

- pojemnik stalowy, kolorystyka dowolna: odpady paleniskowe – popiół powstający w procesie spalania w urządzeniach grzewczych.

W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej dopuszcza się korzystanie z przydomowego kompostownika przez właścicieli nieruchomości, pod warunkiem, że nie będzie stwarzał uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

 

20. Dlaczego śmieci selektywnie zbierane powinny być „niezabrudzone” oraz „niezmieszane” ?

Ze śmieci można produkować np. paliwa alternatywne. Czyste odpady wędrując po taśmach - najpierw automatycznie, a potem za pomocą ludzkich rąk - są rozdzielane na grupy o określonych parametrach. Jeśli śmieci są czyste mogą zostać od razu przekazane do przetwarzania, jeśli zaś zabrudzone - wymagają oczyszczenia, lub muszą zostać składowane, co wiąże się z dodatkowymi kosztami zarówno dla Zakładu, gminy i co za tym idzie dla mieszkańca.

 

21. W jaki sposób mieszkańcy zdobędą niezbędne pojemniki i worki?

Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, poprzez nabycie ich od dowolnego podmiotu. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne dostarczy natomiast worki do selektywnej zbiórki – w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemniki do selektywnej zbiórki – w zabudowie wielorodzinnej.

 

22. A jeśli pojemniki i worki okażą się niewystarczające?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia na stałe nieruchomości w taką liczbę pojemników do gromadzenia odpadów, których łączna pojemność nie dopuści do ich przepełnienia. Przy uwzględnieniu tego, że średnia ilość odpadów wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca gminy Krzeszowice to 120 l (dm3) w ciągu miesiąca, przy selektywnej zbiórce przyjmuje się wartość o połowę mniejszą. Jednocześnie, przy okresowym zbieraniu zwiększonych ilości odpadów, oprócz typowych pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone, szczelne worki z tworzywa sztucznego. Każdorazowo będzie istniała możliwość bezpłatnego oddania odpadów selektywnie zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na ul. S. Czycza w Krzeszowicach, po jego uruchomieniu.

 

23. Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r. będzie uiszczana przez właścicieli nieruchomości z dołu, bez wezwania, z częstotliwością 1 x na kwartał, za okres trzech miesięcy kalendarzowych, w niżej podanych terminach:

1) za  I kwartał:  do 20 marca danego roku;

2) za II kwartał:  do 20 czerwca danego roku;

3) za III kwartał: do 20 września danego roku;

4) za IV kwartał: do 20 grudnia danego roku.

W związku z tym, pierwsza wpłata powinna być uregulowana do dnia 20 września 2013 r.

Wpłaty będzie można dokonywać przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu.

 

24. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?

Firma wyłoniona w drodze przetargu, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy wyłącznie w ramach przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej np. spółce gminnej, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy stanie ona do przetargu i wygra z innymi podmiotami. W tym przypadku obowiązują przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

 

25. Kto będzie sprawował nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą firmę?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów w oparciu o zawartą umową i przepisy szczegółowe będzie prowadziła gmina.

 

26. Prowadzę firmę, czy i moje śmieci będą odbierane w tym samym systemie co śmieci z gospodarstwa domowego ?

Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę o przejęciu obowiązków odbioru odpadów komunalnych również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( tj. np. zakłady produkcyjne, usługowe, punkty handlowe, itd.). Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie odbierać także firma wyłoniona w drodze przetargu, jeden raz na miesiąc – odpady zmieszane, selektywnie zgromadzone odpady co 2 miesiące.

 

27. Prowadzę firmę, jak naliczana będzie opłata za wywóz śmieci w nowym systemie?

Opłata stanowić będzie iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne, powstające na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, także zróżnicowanej w zależności od sposobu zbierania i oddawania odpadów – bez segregacji: opłata oscylująca pomiędzy 14 zł za najmniejszy pojemnik 0,06 m3, a 794 zł za kontener o pojemności 7 m3 lub – w sposób selektywny: opłata pomiędzy 8 zł za najmniejszy pojemnik 0,06 m3, a 418 zł za kontener o pojemności 7 m3.

 

28. Prowadzę w domu pracownię krawiecką, przeznaczam na to jedno pomieszczenie. Opłatę w jakiej wysokości będę zobligowana płacić do gminy po 01 lipca 2013?

W przypadku nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a w części nieruchomość zamieszkałą, mówimy o nieruchomości o charakterze mieszanym. Wysokość opłaty będzie stanowić sumę opłat obliczonych dla nieruchomości niezamieszkałych – za pojemnik oraz dla nieruchomości zamieszkałych – w zależności od liczby zamieszkujących ją osób.

 

29. Czy jedna firma będzie wywoziła śmieci z terenu całej gminy?

Na terenie gminy Krzeszowice odbiorem odpadów komunalnych zajmie się jeden przedsiębiorca.

 

30. Co z odebranymi odpadami zrobi firma wybrana w przetargu przez gminę?

Podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych selektywnie odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (j.t. Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243), natomiast odebrane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, do regionalnej lub, w okresie przejściowym, do zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla gminy Krzeszowice. Gmina Krzeszowice znajduje się w Regionie zachodnim województwa małopolskiego i wskazane odpady muszą trafić do instalacji z tego regionu.  Zapis ustawy zakazuje mieszania selektywnie zebranych odpadów ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

 

31. Kiedy i w jakiej formie otrzymam harmonogram wywozu śmieci?

W zabudowie jednorodzinnej każdy właściciel nieruchomości otrzyma w wersji papierowej od przedsiębiorcy harmonogram odbioru odpadów w terminie najpóźniej do 30 czerwca - przeddzień rozpoczęcia świadczenia usługi.

W zabudowie wielorodzinnej przedsiębiorca zapewni w wersji papierowej  1 harmonogram na 4 lokale w powyższym terminie.

 

32.  Czy ilość oddawanych odpadów będzie mieć znaczenie?

Nie. Znaczenie ma tylko ich rodzaj. Jeśli ktoś zadeklaruje, że będzie oddawał odpady posegregowane - zapłaci mniej, a jeśli tylko zmieszane – zapłaci więcej. Przykładowo, w gminie mamy gospodarstwa A i B, oba zamieszkane przez dwoje dorosłych i dziecko (stawki za dzieci są takie, jak za dorosłych). Ponieważ pierwsze zadeklarowało sortowanie odpadów – za ich odbiór zapłaci 24 zł miesięcznie (3 x 8 zł). Drugie gospodarstwo domowe odpadów nie sortuje – za ich odbiór zapłaci 39 zł miesięcznie (3 x13 zł). To, czy odpady zadeklarowane, jako posegregowane rzeczywiście takie są, oceni odbierająca je firma. W razie rozbieżności – powiadomi gminę.

 

33. Czy będzie można oddawać selektywnie zebrane odpady do punktów skupu (np. makulaturę czy złom) lub do tzw. gniazd do selektywnej zbiórki, umieszczonych na terenie gminy?

Tak, każdy będzie mógł oddawać posegregowane odpady do wskazanych miejsc. Jeśli jednak będziemy chcieli uiszczać niższą opłatę do gminy, musimy również oddawać posegregowane odpady przedsiębiorcy, który będzie odbierać odpady na terenie gminy, we wskazanych terminach odbioru odpadów segregowanych. Nie ma z góry narzuconego limitu ilości ani rodzaju odpadu, jaką należy oddać, aby wykazać się segregacją.