Punkt Odbioru Odpadów Komunalnych

    Dnia 1 lipca 2013r. na terenie gminy Krzeszowice został uruchomiony plac wtórnej segregacji, pełniący funkcję tymczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który ma na celu umożliwienie mieszkańcom pozbywanie się segregowanych oraz problemowych odpadów komunalnych.

     Do Punktu można swobodnie oddać: plastik, szkło, papier, metal, odpady zielone, paleniskowe, wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady remontowe, zużyte baterie.

     Do Punktu nie można oddawać: odpadów zmieszanych oraz pozostałości z odpadów segregowanych, odpadów budowlanych zawierających azbest, papę, smołę, szyb samochodowych, szkła hartowanego i zbrojeniowego, części samochodowych, odpadów biodegradowalnych – z wyłączeniem odpadów zielonych.

Odpady zielone, np. gałęzie, liście, skoszona trawa, przyjmuje się wyłącznie w workach o pojemności od 60l do 120l. Z każdej nieruchomości objętej zorganizowanym systemem można dostarczyć jednorazowo maksymalnie 6 worków o pojemności 120l, a w ciągu miesiąca można dokonać maksymalnie dwóch takich odbiorów. W przypadku większej ilości odpadów zielonych ich odbiór w Punkcie będzie podlegał dodatkowym opłatom, określonym w cenniku opłat.

Odpady paleniskowe - przyjmuje się wyłącznie w workach o pojemności od 60l do 120l. Z każdej nieruchomości objętej zorganizowanym systemem można dostarczyć jednorazowo maksymalnie 6 worków o pojemności 120 l, a w ciągu miesiąca można dokonać maksymalnie dwóch takich dowozów.  W przypadku większej ilości odpadów paleniskowych, ich odbiór w Punkcie będzie podlegał dodatkowym opłatom, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Odpady remontowo-budowlane – przyjmuje się wyłącznie w specjalnych workach lub pojemnikach, w ilości do 0,50Mg na rok z terenu nieruchomości zamieszkałej. W przypadku większej ilości odpadów remontowych, ich odbiór w Punkcie będzie podlegał dodatkowym opłatom, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Obsługa Punktu na mocy Uchwały Nr XXV/242/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Spółce Usługi Komunalne Krzeszowice zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice, została zlecona jednostce Usługi Komunalne Krzeszowice, sp. z o. o., z siedziba w Krzeszowicach, pl. F.Kulczyckiego 1, a koszty obsługi są finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonymi przez mieszkańców gminy na podstawie złożonej deklaracji.

Punkt Odbioru Odpadów Komunalnych mieści się w Krzeszowicach, przy ul. Stanisława Czycza/ obok Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Środa: od 7.00 do 14.00
Czwartek – 7.00 do 17.00
Sobota – od 8.00 do 12.00

Piątek - Punkt jest nieczynny


tel. kontaktowy: (012) 282 01 65 wew. 24 lub 22

 

Regulamin Tymczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Cennik usług