POZIOMY RECYKLINGU I OGRANICZENIA BIOMASY

  • Drukuj

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W GMINIE KRZESZOWICE

W dniu 31 grudnia 2017r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów utraciło moc. Od 1 stycznia 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które znajduje zastosowanie w obliczeniu dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2017.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, maksymalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. określono na poziomie 45%.

Do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zalicza się:

-        20 01 01 (papier i tektura)

-        20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji),

-        20 01 10 (odzież)

-        20 01 11 (tekstylia),

-        20 01 25 (oleje i tłuszcze jadalne),

-        20 01 38 (drewno inne niż wymienione w 20 01 37),

-        20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji),

-        20 03 02 (odpady z targowisk),

-        15 01 01 (opakowania z papieru i tektury),

-        15 01 03 (opakowania z drewna),

-        15 01 05 (opakowania wielomateriałowe),

-        ex 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe) w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych,

-        ex 15 01 09 (opakowania z tekstyliów) z włókien naturalnych

-        19 12 01 (papier i tektura),

-        19 12 07 (drewno inne niż wymienione w 19 12 06),

-        19 12 08 (tekstylia)

Przyjmuje się, że w roku odniesienia tj. 1995, ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych przez jednego mieszkańca wsi wynosiła 47 kg, a przez 1 mieszkańca miasta 155 kg.

Warto zauważyć, że masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z obszaru danej gminy, przekazanych do składowania, stanowi sumę ilości poszczególnych rodzajów odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, tj. również odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 i pozostałości po ich sortowaniu o kodzie 19 12 12, jeśli przekazane zostały do składowania, oraz odpadów zebranych w sposób selektywny – przy uwzględnieniu procentowego udziału frakcji ulegającej biodegradacji w ogólnej masie tego rodzaju odpadu, określonego w Rozporządzeniu.

Zatem, w celu spełnienia wymogów w zakresie redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, niezbędnym jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów zielonych, i przekazywanie ich do miejsc odzysku (przy czym odpady zielone trafiać powinny do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych) oraz zagospodarowanie odpadów zielonych we własnym zakresie, między innymi poprzez przydomowe kompostowniki, tj. zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, gdzie odpady w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania, tak, aby tego rodzaju odpady nie trafiły na składowisko w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom dopuszczalny – 45 %

Poziom osiągnięty – 9,8 %

Z terenu gminy Krzeszowice przekazano do składowania 9,8 % odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W roku 2017 można ich było zeskładować nie więcej niż 45%. Gmina osiągnęła poziom ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.

Wykres:Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięty w latach 2013-2017

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą w roku 2017 odpowiednio:

 - papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 20%,

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 45%.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła:

Poziom wymagany – 20 %

Poziom osiągnięty – 33,5 %

Gmina Krzeszowice w 2017 roku osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 33,5 %.

 Wykres:Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w latach 2013-2017

Poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 Poziom wymagany – 45 %

 Poziom osiągnięty – 79,7 %

 Gmina Krzeszowice osiągnęła zadany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 79,7 %.

Wykres:Poziom recyklingu, przygotowania i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w latach 2013-2017

 W przypadku tego rodzaju odpadów, pojawia się jednak problem związany z ich klasyfikacją, w większości mieszczą się one w grupie 17, a więc ich odbiór czy transport odbywa się nie tylko przez firmy świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, ale również przez inne firmy działające na podstawie odrębnych decyzji. Osiągane wskaźniki są jednak obliczane tylko na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających od właścicieli nieruchomości odpady komunalne oraz wyników zbiórki w ramach funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto odpady tego rodzaju, pochodzące z drobnych remontów są jeszcze w dalszym ciągu mieszane z odpadami komunalnymi zmieszanymi, zatem nie zawsze są one wydzielane z ogólnego strumienia odpadów komunalnych.