POZIOMY RECYKLINGU I OGRANICZENIA BIOMASY

Zgodnie z zapisami art. 3b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek osiągnąć:
-  do dnia 31 grudnia 2020r. poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych:
1) w wysokości co najmniej 50% wagowo - papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło; 
2) w wysokości co najmniej 70% wagowo - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Natomiast w myśl art. 3c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek:
-  do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Gmina Krzeszowice osiągnęła w 2014 roku następujące poziomy, o których mowa wyżej:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, osiągnięty w gminie Krzeszowice
Wymagany poziom Ppmts na 2014 rok = 12%


Ppmts = 31,4%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, osiągnięty w gminie Krzeszowice
Dopuszczalny poziom Tr - 50%

T2014 = 4,22%


Z terenu gminy Krzeszowice przekazano do składowania 4,22% odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, można ich było zeskładować nie więcej niż 50%. Gmina Krzeszowice osiągnęła poziom ograniczenia masy składowania odpadów komunalnych.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –

Pbr = 100%


Wymagany poziom Pbr - 38%

Gmina Krzeszowice osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych