MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

  • Drukuj

Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Krzeszowice, w roku 2017 trafiały do następujących instalacji:

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych Remondis Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

zmieszane odpady komunalne 20 03 01

opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02

opakowania ze szkła 15 01 07

opakowania z papieru i tektury 15 01 01

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych w Ujkowie Starym, Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław”, ul. Osadowa 1

zmieszane odpady komunalne 20 03 01

odpady wielkogabarytowe 20 03 07

Składowisko Ujków Stary, Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław”, ul. Osadowa 1,

(inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03

odpady wielkogabarytowe 20 03 07

 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03; 17 06 04

SG Synergia Sp. z o.o., ul. Rybicka 6, 43-200 Pszczyna

odpady wielkogabarytowe 20 03 07

Świecie Recykling Sp. z o. o. ul. Bydgoska 1/417, 86-100 Świecie

opakowania z papieru i tektury 15 01 01

Instalacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, Kompostownia BM Recykling Sp. z o.o. ul. Powstańców Styczniowych 15, 32 - 500 Chrzanów

odpady ulegające biodegradacji 20 02 01

Centrum recyklingu szkła DSS Recykling Sp. z o.o. ul. Magazynowa 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza

szkło opakowaniowe 15 01 07

szkło 17 02 02

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A. ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki - 20 01 35*

 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33; 20 01 34

urządzenia zawierające freony 20 01 23*

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 - 20 01 36

SCHOLZ Polska sp. z o.o., ul. Biskupińska 8, 30-732 Kraków

opakowania z metali 15 01 04

Skotniczy Transport Bibice, ul. Sportowa 5, 32-087 Bibice

zużyte opony 16 01 03

LIREKO Mariusz Rogala, ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie

opakowania z papieru i tektury 15 01 01

SITA Starol, ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów

leki inne niż wymienione w 20 01 30