MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

 

Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Krzeszowice, w roku 2016 trafiły do następujących instalacji:

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych w Ujkowie Starym, Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław”, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław (również Składowisko odpadów Ujków Stary):

- zmieszane odpady komunalne 20 03 01

- inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03

- odpady wielkogabarytowe 20 03 07

- odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 03 99

- odpady ulegające biodegradacji 20 02 01

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01

- materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03; 17 06 04

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych Remondis Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

- zmieszane odpady komunalne 20 03 01

- odpady wielkogabarytowe 20 03 07

- opakowania z papieru i tektury 15 01 01

- opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02

- opakowania ze szkła 15 01 07

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

- zmieszane odpady komunalne 20 03 01

Centrum recyklingu szkła DSS Recykling Sp. z o.o. ul. Magazynowa 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza:

- szkło opakowaniowe 15 01 07

- szkło 17 02 02

Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A. ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin:

- baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

- lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21*

- urządzenia zawierające freony 20 01 23*

- baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33; 20 01 34

- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie – 20 01 33*

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki; 20 01 35*

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 - 20 01 36

 Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych, Zakład utylizacji odpadów w Nowym Targu, IB Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ:

- opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02

- opakowania ze szkła 15 01 07

Instalacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych A.S.A. EKO POLSKA Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze

- opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02

- opakowania ze szkła 15 01 07

- opakowania z papieru i tektury 15 01 01

Kompostownia odpadów organicznych, Firma Usługowo-Handlowa KOP-EKO Szczepan Trzupek, Zalesiany 1, 32-420 Gdów

- odpady ulegające biodegradacji 20 02 01

Kompostownia Zalesiany, Zalesiany 1, 32-420 Gdów

- odpady ulegające biodegradacji 20 02 01

Kompostownia SUEZ, ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków

- odpady ulegające biodegradacji 20 02 01

Sortownia Odpadów Komunalnych TAMAX, ul. Sportowa, 28-340 Sędziszów

- opakowania z tworzysz sztucznych 15 01 02

- opakowania z papieru i tektury 15 01 01

Instalacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, Kompostownia BM Recykling Sp. z o.o. ul. Powstańców Styczniowych 15, 32 - 500 Chrzanów

- odpady ulegające biodegradacji 20 02 01

SITA Starol, ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów

- leki inne niż wymienione w 20 01 31; 20 01 32

EKOMBUD s.c., ul. Partyzantów 7, 37-200 Bochnia

- opakowania z papieru i tektury 15 01 01

 SCHOLZ Polska sp. z o.o., ul. Biskupińska 8, 30-732 Kraków

- opakowania z metali 15 01 04

ZPZ ZŁOMEX S.A., ul. Igołomska 27, 31-983 Kraków

- zużyte opony 16 01 03

 Skotniczy Transport Bibice, ul. Sportowa 5, 32-087 Bibice

- zużyte opony 16 01 03