ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KRZESZOWICE OD 1 LIPCA 2013

Informuję, że do dnia dzisiejszego nie udało się rozstrzygnąć przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krzeszowice i nie wyłoniono jednego przedsiębiorcy, który od 1 lipca 2013 r. miał odbierać z terenu naszej Gminy odpady komunalne.

W związku z powyższym konieczne jest wdrożenie, w okresie przejściowy, do czasu wyłonienia nowego wykonawcy, procedury na podstawie art. 6 s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie, z którą odpady komunalne z nieruchomości położonych na terenie gminy Krzeszowice odbierać będą, w oparciu o porozumienia podpisane z gminą Krzeszowice, przedsiębiorstwa, które dotąd wykonywały te usługi.

 Są to:

- Usługi Komunalne „Krzeszowice” Sp. z o.o.,  32-065 Krzeszowice, pl. F. Kulczyckiego 1

- REMONDIS Sp. z o.o., Oddział w Częstochowie,  42-200 Częstochowa, ul. Radomska 12,

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Sp. z o.o., 30-740 Kraków, ul. Półłanki 64

- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Kraków Sp. z o.o., 31-580 Kraków, ul. Nowohucka 1

- ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 32-300 Olkusz.

Na mocy porozumień przedsiębiorstwa będą nadal odbierały odpady komunalne z nieruchomości, z których odbierały do czerwca bieżącego roku, a koszty odbioru będą pokrywane przez gminę Krzeszowice.

Właściciele lub zarządcy nieruchomości, z których odpady komunalne nie były odbierane przez wymienione wyżej przedsiębiorstwa, lub które nie miały dotąd podpisanych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ( np. nowo zasiedlone budynki) proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka, po. 4, w celu ujęcia ich w harmonogramie odbioru odpadów.

W okresie przejściowym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie realizowany przez firmy w sposób dotychczasowy w zakresie częstotliwości i harmonogramu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, pozostałości po segregacji oraz odpadów segregowanych.

 

Zasady odbioru odpadów w okresie przejściowym:

1.   Systemem objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz te nieruchomości niezamieszkałe, na terenie których wytwarzane są odpady komunalne.

2. Z nieruchomości niezamieszkałych, powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, należy zagospodarowywać w ramach oddzielnej umowy z przedsiębiorcą.

3. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odbiór odpadów komunalnych na indywidualny numer rachunku bankowego, albo w kasie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4, w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.

4. Pojemniki na odpady, będące własnością przedsiębiorstwa odbierającego dotychczas odpady komunalne z nieruchomości, pozostają do dyspozycji właściciela nieruchomości do końca „okresu przejściowego”.

5. Właściciele lub zarządcy nieruchomości nie objętych dotychczas systemem odbioru odpadów są zobligowani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odbiór odpadów (np. przez kupno, dzierżawę lub wynajęcie od firmy świadczącej usługę odbioru odpadów.)

6.Worki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dostarcza przedsiębiorca, który dotychczas obsługiwał daną nieruchomość.

7. Harmonogramy odbioru odpadów pozostają bez zmian, przedsiębiorcy będą dostarczać sukcesywnie właścicielom nieruchomości podczas najbliższych odbiorów, jak również zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, niezwłocznie po ich dostarczeniu przez przedsiębiorców.

8. Odpady segregowane, (tworzywa sztuczne, papier, tektura, szkło białe i kolorowe),  gromadzone w przeźroczystych, foliowych workach, będą odbierane dodatkowo, poza terminami wynikającymi z harmonogramu, na terenie tymczasowego Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach przez Usługi Komunalne Spółka z o.o. (w godzinach pracy spółki). Dopuszcza się pozostawianie odpadów segregowanych w tzw. gniazdach do selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych na terenie gminy. (wykaz punktów na stronie www.rewolucjasmieciowa.pl )

9. Odpady zielone z nieruchomości zamieszkałych gromadzone w workach lub pojemnikach, będą przyjmowane stale przez Usługi Komunalne Spółka z o.o. w Krzeszowicach, na terenie nieruchomości spółki, przy ul. Czycza, na zasadzie samo dostarczenia przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości (w godzinach pracy spółki).

10. Odpady biodegradowalne i popiół maja być gromadzone i odbierane tak jak dotychczas.

11. Odpady wielkogabarytowe zostaną odebrane w ramach akcji zorganizowanej przez gminę. Termin akcji zostanie opublikowany i podany do wiadomości, na stronnie internetowej urzędu i w przyjęty na terenie gminy sposób, a także na terenie tymczasowego Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach przez Usługi Komunalne Spółka z o.o. (w godzinach pracy spółki).

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w ramach akcji zorganizowanej przez gminę. Termin akcji zostanie opublikowany i podany do wiadomości, na stronnie internetowej urzędu i w przyjęty na terenie gminy sposób, oraz  na terenie tymczasowego Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach przez Usługi Komunalne Spółka z o.o. (w godzinach pracy spółki). Można go również oddawać w sklepach ze sprzętem elektrotechnicznym.

13. Przeterminowane leki należy umieszczać w konfiskatorach umieszczonych w wytypowanych aptekach i ośrodkach zdrowia. (wykaz punktów na stronie www.rewolucjasmieciowa.pl )

14. Odpady wielomateriałowe ( np. kartony po mleku) powinny być gromadzone i odbierane tak jak dotychczas tj. razem z odpadami zmieszanymi.

15. Zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach rozmieszczonych w placówkach oświatowych, handlowo – usługowych lub oddawać w sklepach ze sprzętem elektrotechnicznym. (wykaz punktów na stronie www.rewolucjasmieciowa.pl )

16. Odpady niebezpieczne i problemowe będą odbierane na terenie tymczasowego Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach przez Usługi Komunalne Spółka z o.o. (w godzinach pracy spółki).

17. Przepracowany olej samochodowy i zużyte akumulatory należy oddać do punktów sprzedaży, warsztatów samochodowych lub stacji benzynowych.

 Uwaga. Nie ma obowiązku mycia wysegregowanych butelek, słoików i puszek.  Przy odbieraniu maja być puste.

 

Przepraszam wszystkich mieszkańców gminy za utrudnienia w procesie wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami, którego jednym z powodów stała się niewystarczająca wysokość środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zaplanowanej na terenie naszej gminy zbiórki odpadów z naszych nieruchomości, wynikającej z uchwalonych stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów.  

Jednocześnie pragnę zapewnić, że wraz z moimi pracownikami dołożymy wszelkich starań, aby dalsze prace nad wprowadzaniem systemu przebiegały sprawnie i dały możliwie najlepszy efekt.

 

 

 

Czesław Bartl

 Burmistrz