POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

  • Drukuj

SZANOWNI MIESZKAŃCY ! ! !

 Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach uprzejmie informuje:

 Zgodnie z § 5, ust. 1. pkt 1) Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zgodnie ze wskazanym przepisem, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest również utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 Zgodnie z § 4 ust. 1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice, pojemniki na odpady komunalne, winny być wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadać standardowe wymiary oraz spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności, wystawioną przez producenta.

 Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05, określając je jako: ruchome pojemniki na odpady - Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.

 Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

          Zgodnie z powyższymi normami, maksymalne obciążenie pojemników to ok. 50kg dla pojemników 110/120l oraz 100kg dla pojemników 240l. Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku.

 

 

W tym miejscu pojemnik winien być oznakowany polską normą oraz maksymalnym obciążeniem.

Przykład oznakowania pojemnika:

 

 Źródło: http://veox.eu/produkt/pojemnik-odpady-komunalne-contenur-1100-l/

 

Poniżej prezentujemy przykładowe pojemniki przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych, spełniające wymagania polskich norm.

 Źródło: http://www.ajprodukty.pl/gospodarka-odpadami/pojemniki-na-odpady/6212607.wf

 W przypadku przeładowania pojemnika na odpady ponad normy (np. poprzez załadowanie do niego mokrego popiołu), firma nie odpowiada za uszkodzenia pojemnika podczas odbioru.

 Podstawową zasadą doboru pojemnika na odpady jest to, aby wielkość i liczba pojemników dostosowana była do liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz gwarantowała utrzymanie czystości i porządku na terenie posesji. Objętościami pojemników dopuszczonymi przez Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice są objętości od 60l do 1 100l.

 Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice, oprócz typowych pojemników mogą być używane odpowiednio oznaczone, szczelne worki z tworzywa sztucznego. Stosować je można jednak jedynie w drodze wyjątku, do okresowego zbierania zwiększonych ilości odpadów komunalnych. W przypadku wystąpienia sytuacji oddania zwiększonej ilości odpadów zmieszanych w workach, do momentu odbioru worki te powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się zgromadzonych w nim odpadów.

 Pragniemy zwrócić uwagę, że często oferowane w sprzedaży pojemniki są pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki te nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych, zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym.

 Poniżej przedstawiamy Państwu pojemniki ogrodowe, jakich nie należy używać do gromadzeni odpadów komunalnych:

   

 

Źródło: http://kzgrl.pl/aktualnosci/wymogi-dotyczace-pojemnikow

 Poniższe, metalowe pojemniki, typu SM również nie są dostosowane do obecnie obowiązujących norm określających wymagania stawiane pojemnikom na odpady komunalne.

  

 Źródło: http://www.moj-ogrodnik.pl/ekologia/Odpady-komunalne-przykladowy-system-segregacji-47-a/str0

 Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Wskazane uchwyty do zasypu śmieciarki przestały być produkowane na przełomie lat 80 i 90-tych ubiegłego wieku.

 Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. Przy zakupie pojemników należy zwrócić uwagę na wyżej opisaną Polską Normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę.


Referat Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach