DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  • Drukuj

Szanowni Państwo! 

    W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości względem Marszałka Województwa Małopolskiego dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami Burmistrz Gminy Krzeszowice przypomina, iż:

 1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2017 roku www.malopolskie.pl/srodowisko.

 Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz 672 z póżn. zm.) w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.

 2. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie za rok 2016 w terminie do 15 marca 2017 roku www.malopolskie.pl/produktowa.

 3. Przedsiębiorcy, którzy w roku 2016 wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach w ilości nieprzekraczającej 1 Mg powinni przedłożyć do urzędu marszałkowskiego dokumenty o których mowa w art. 7 ust. 3 w terminie do 15 marca 2017 roku oraz przedłożyć sprawozdanie za rok 2016 www.malopolskie.pl/produktowa.

 4. Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty (opony, oleje) wymienione w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej powinni wnieść opłatę oraz przedłożyć do urzędu marszałkowskiego sprawozdanie za rok 2016 w terminie do 15 marca 2017 roku www.malopolskie.pl/produktowa.

 5. Podmioty będące wytwórcami odpadów (lub komunalnych osadów ściekowych), a także prowadzącymi działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami lub wydobywaniu odpadów ze składowiska lub zwałowiska, są zobowiązane do składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok w  terminie do 15 marca 2017 roku: www.malopolska.pl/zbiorcze.

 6. Przedsiębiorcy będący producentami, importerami, dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterami i dokonującymi wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są zobowiązani do składania rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok w terminie do 15 marca 2017 roku.

 Od 16 lutego 2016 roku obowiązuje nowy wzór formularza do przekazywania ww. informacji: www.malopolskapl/opaki.

 7. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu, zbierania, przetwarzania, recyklingu lub unieszkodliwiania sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami do urzędu marszałkowskiego za 2016 rok w terminie do 15 marca 2017 roku: www.malopolska.pl/baterie.

 8. Gminy, przedsiębiorstwa oraz osoby prawne (dotyczy również urzędów gmin i miast województwa małopolskiego) są zobowiązane do przedłożenia Marszałkowi Województwa informacji o wyrobach zawierających azbest (gminy w terminie do 31 marca 2017 roku, pozostałe podmioty w terminie do 31 stycznia 2017 roku), jak również aktualizowanych na bieżąco informacji o wykorzystywanych polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT):www.malopolska.pl/azbest.

 Burmistrz Gminy Krzeszowice

/-/ Wacław Gregorczyk

Krzeszowice, dnia 06.02.2017r.

 Burmistrz Gminy Krzeszowice przypomina o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego. Szereg pomocnych informacji dotyczących poszczególnych obowiązków znajdą Państwo w zamieszczonych załącznikach.

 W szczególności Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zwraca uwagę, na zmiany systemu opłat za korzystanie ze środowiska dla podmiotów korzystających ze środowiska oraz nowych podmiotów rejestrujących działalność gospodarczą – z systemu półrocznego na roczny.

1.EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ODPADOWA

 Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych oraz obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm) oraz ze znowelizowaną ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) – załącznik nr 1.

2.GOSPODARKA BATERIAMI I AKUMULATORAMI

 Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach, zgodnie z  ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666. ze zm.) – załącznik nr 2.

3. GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

 Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy (pustych) oraz wywiezionych za granicę opakowań, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) – która uchyla z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawę ww. z 11 maja 2001 r. – załącznik nr 3.

4. ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO POZIOMU ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POUŻYTKOWYCH ORAZ OPŁATA PRODUKTOWA, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 90, poz 607 ze zm.) – załącznik nr 4.

 UWAGA!!! Od 1 stycznia 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące powyższego zakresu zgodnie z nową ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 poz. 888)

5. OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz 1232 ze zm.) – załącznik nr 5.

6. OPŁATY ZA SUBSTANCJE KONTROLOWANE, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1263 ze zm.) – załącznik nr. 6.

7. SUBSTANCJE STWARZAJĄCE SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz 1232 ze zm.) – załącznik nr 7.