DEKLARACJE I OPŁATY

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

Uprzejmie przypominamy, iż opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uiszcza się, bez zmian, w kasie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, mieszczącej się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego zgodnie ze złożoną deklaracją. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA DEKLARACJI

Zgodnie z art. 6m. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W myśl art. 6i ust 2 w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

 

DRUK DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Druk deklaracji obowiązujący do 31.12.2013r KLIKNIJ TUTAJ

Druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2014 r. KLIKNIJ TUTAJ

Druk deklaracji obowiązujący od 01.01.2016  KLIKNIJ TUTAJ

 

W razie wystąpienia wątpliwości dotyczących wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kontaktować się z Referatem Podatkowym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 parter,  pokój  nr 5  (tel. 12 252-08-60).  Osoby które nie posiadają indywidualnego numeru rachunku bankowego, uprasza się o kontakt w tej sprawie z Referatem Podatkowym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. 

Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej określa uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XV/155/2015 z dnia 30.12.2015r. http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=48518

 

WYSOKOŚĆ AKTUALNYCH STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA

Nie segregując odpadów

Segregując odpady

17 zł /miesiąc/ 1 mieszkańca

11 zł / miesiąc/ 1 mieszkańca

Powyższe stawki obowiązują od 1 stycznia 2017r. 

 TERMINY PŁATNOŚCI:

Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy, wskazany na deklaracji.

Opłata winna być uiszczana przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, z częstotliwością jeden raz na kwartał w terminach:

Okres:

Płatność:                          

za I kwartał

do 20 marca danego roku

za II kwartał

do 20 czerwca danego roku

za III kwartał

do 20 września danego roku

za IV kwartał

do 20 grudnia danego roku