ARCHIWUM

  • Drukuj

 

Ważne zmiany.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012 r, poz. 391). Od tego dnia samorządy mają 18 miesięcy na wprowadzenie przewidywanych przepisami zmian i wdrożenie na terenie swych gmin nowych systemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Główną intencją nowelizacji ww. ustawy jest gruntowna reforma systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce oraz dostosowanie polskich regulacji do najwyższych ekologicznych standardów europejskich. Celem tej zmiany jest poprawa stanu środowiska – wyeliminowanie „dzikich wysypisk”, przekazanie gminom pełnej odpowiedzialności za odpady komunalne (tzw. władztwo), ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także wdrożenie unijnych dyrektyw odpadowych i odroczenie unijnych kar za niedopełnienie ich założeń.

Do dnia 30 czerwca 2012 r. sejmik województwa małopolskiego ma za zadanie uchwalenie aktualizacji Wojewódzkiego Małopolskiego Planu Gospodarki Odpadami, w której zostanie wskazany Gminie region oraz regionalna instalacja do zagospodarowania odpadów.

W chwili obecnej trwają w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach prace związane z procesem przygotowawczym do opracowania i wdrożenia nowego systemu w Gminie Krzeszowice.
Przed Gminą stoi szereg zadań koniecznych do zrealizowania, wśród których za najważniejsze należy uznać: utworzenie i wyposażenie Zespołu do obsługi zadania, przygotowanie projektów i podjęcie obligatoryjnych i fakultatywnych uchwał, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie: do końca 2012 r.
Na liście uchwał obligatoryjnych znajdują się: uchwała dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; uchwały dot. wyboru systemu taryfowego oraz stawek opłat; uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; uchwały dot. wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; uchwały opisującej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; a także uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi;
Na liście uchwał fakultatywnych znajdują się: uchwały w sprawie przejęcia obowiązków właścicieli niezamieszkałych nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych, czy uchwały dot. rodzajów dodatkowych usług, świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Istotnym elementem nowego systemu będzie także zorganizowanie przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu tylko na odbieranie tych odpadów. Planuje się przeprowadzenie postępowania wyłaniającego wykonawcę zadania jeszcze w tym roku.

Zmiany w przepisach ciągną za sobą wiele wyzwań również dla mieszkańców. Z jednej strony właściciele nieruchomości nie będą musieli samodzielnie podpisywać umów na wywóz odpadów, gdyż ten obowiązek przejmie Gmina, jednak nowym zadaniem będzie konieczność złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (według wzoru uchwalonego przez Radę Miejską w Krzeszowicach) oraz dostosowanie się do wszystkich nowych zasad zawartych w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku. Istotną informacją dla wszystkich mieszkańców jest fakt, że będą zobligowani do zerwania z przedsiębiorcą obecnie obowiązującej ich umowy na odbiór i utylizację odpadów komunalnych (dotyczy nieruchomości mieszkalnych) w chwili uruchomienia nowego systemu, nie później jednak niż do 30 czerwca 2013 r., bowiem od 1 lipca 2013 r. każda gmina w Polsce będzie zobligowana przejąć na siebie obowiązki w tym zakresie.

Należy również podkreślić, że powyższe ma na celu uporządkowanie tego zagadnienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu aktów prawnych, obowiązujących w Unii Europejskiej, której członkami jesteśmy od 2004 r. W chwili obecnej oczekujemy na opracowanie i publikację aktów wykonawczych, umożliwiających wdrożenie nowego systemu oraz zmianę ustawy o odpadach, której liczne projekty były podawane do wiadomości w ostatnim czasie. Bardzo ważnym elementem nowego systemu będzie prawidłowa segregacja odpadów. Osoby, zbierające odpady selektywnie, będą uiszczały opłatę w niższej wysokości. Wymóg zróżnicowania opłaty jest obligatoryjny.

W okresie zebrań wiejskich i osiedlowych, w sezonie letnio-jesiennym (wrzesień/październik )bieżącego roku, będzie prowadzona kampania informacyjna, która w I kwartale 2013 r. zostanie zintensyfikowana i wzbogacona o dane wynikające z podjętych przez Radę Miejską uchwał i mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z zasadami obowiązującymi w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krzeszowice.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę internetową Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach - www.krzeszowice.pl
W zakładce: CZYSTA GMINA znajdują się informacje dotyczące obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą na bieżąco aktualizowane.
Biorąc pod uwagę fakt, że przedstawione zagadnienie będzie wymagało dużego zaangażowania zarówno ze strony mieszkańców, jak i władz Gminy, liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

 

 PODSUMOWANIE ANKIETY DOTYCZĄCEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI, PRZEPROWADZONEJ NA TERENIE GMINY KRZESZOWICE