Prawo krajowe i lokalne

  • Drukuj

Prawo krajowe

Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1454)

    

Prawo lokalne

System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Krzeszowice stanowią następujące akty prawne:

 

W zakresie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice:

 -     Uchwała nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice, ze zmianami (tj. Dz.Urz.Woj.Mał. z 2018r., poz. 5404):

 -     Uchwała Nr XXXII/369/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice,

 -     Uchwała Nr XXXV/428/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice.

 -    Uchwała Nr XLVI/568/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice.

 

W zakresie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania:

 -       Uchwała nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ze zmianami:

 -       Uchwała Nr XXXV/429/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W zakresie opłat i deklaracji o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi:

 -       Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty, ze zmianami:

 -       Uchwała Nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty

 -          Uchwała Nr XXV/264/2016 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 -          Uchwała nr XV/155/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z pomocą środków komunikacji elektronicznej

 -          Uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIV/143/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, ze zmianami:

 -          Uchwała nr XV/154/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIV/143/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

 

Pozostałe:

 -          Uchwała nr XXXIII/370/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/232/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a na których powstają odpady komunalne.

 -          Uchwała Nr XXXII/370/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.