Prawo krajowe i lokalne

Prawo krajowe

      Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

      Ustawa o odpadach

Prawo lokalne

System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Krzeszowice stanowią następujące akty prawne:

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice
(http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2015/4657/akt.pdf)

Uchwała nr XLVI/548/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
(http://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice/Article/get/id,990213.html)

Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
(http://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice/Article/get/id,1042735.html)

Uchwała nr XXXIII/370/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/232/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a na których powstają odpady komunalne
(http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2013/5012/akt.pdf)

Uchwała nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości. (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2013/6378/akt.pdf)

Uchwała nr XXVI/287/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2013/11/akt.pdf)

 

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7066

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr XIV/143/2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=7067

 

 

 

 

 

       

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XIV/143/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8592

 

(stan na dzień 24.02.2015 r.)