"Rewolucja śmieciowa"

Co oznacza REWOLUCJA ŚMIECIOWA?

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012 r, poz. 391). Od tego dnia samorządy mają 18 miesięcy na wprowadzenie przewidywanych przepisami zmian i wdrożenie na terenie swych gmin nowych systemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Krótki okres na realizację nowego zadania oraz jego zakres, to niewątpliwie prawdziwa rewolucja.

GŁÓWNE CELE ZMIAN

Główną intencją nowelizacji ww. ustawy jest gruntowna reforma systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Tworzony system ma umożliwić w szczególności ograniczenie składowania odpadów na składowiskach, w tym ulegających biodegradacji, jak również osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i odzysku innymi metodami wybranych frakcji odpadów, pochodzących z gospodarstw domowych. Zmiany mają również na celu poprawę stanu środowiska, poprzez uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opłatę będą ponosili solidarnie wszyscy właściciele nieruchomości oraz ograniczenie, a w konsekwencji wyeliminowanie tzw. „dzikich wysypisk” lub praktyki palenia odpadów w domowych piecach.

REWOLUCJA W GMINIE

W myśl nowych założeń to gminy będą w pełni odpowiadać za odpady komunalne, ustalenie stawek opłat dla mieszkańców za odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także wdrożenie unijnych dyrektyw odpadowych i odroczenie unijnych kar za niedopełnienie ich założeń.

Przed Gminą stoi szereg zadań koniecznych do zrealizowania, wśród których za najważniejsze należy uznać: przygotowanie podwalin systemu tworząc odpowiednie akty prawa miejscowego, wyłonienie, w drodze przetargu, wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, działania informacyjne i edukacyjne.

REWOLUCJA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Zmiany w przepisach ciągną za sobą wiele wyzwań również dla mieszkańców. Z jednej strony właściciele nieruchomości nie będą musieli samodzielnie podpisywać umów na wywóz odpadów, gdyż ten obowiązek przejmie Gmina, jednak nowym zadaniem będzie konieczność złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (według wzoru uchwalonego przez Radę Miejską w Krzeszowicach) oraz dostosowanie się do wszystkich nowych zasad zawartych w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku.

Bardzo ważnym elementem nowego systemu będzie prawidłowa segregacja odpadów. Osoby, zbierające odpady selektywnie, będą uiszczały opłatę w niższej wysokości – wymóg zróżnicowania opłaty jest obligatoryjny i wynika z w/w ustawy.

            Biorąc pod uwagę fakt, że zwycięzcami tej rewolucji mamy być my wszyscy – czyli mieszańcy gminy Krzeszowice, a zadanie to będzie wymagało dużego zaangażowania zarówno ze strony mieszkańców, jak i władz gminy, liczymy na Państwa wyrozumiałość, współpracę i przede wszystkim kredyt zaufania!